Lewati ke isi

Hata Haporseaon ni Halak Kristen

Nama lain: Hata Haporseaon, Ahu Porsea

Ponggol Parjolo – Mula ni nasa na adong

Ahu porsea di Debata Jahowa, I do Ama pargogo na so hatudosan, na tumompa langit dohot tano.

Dia do laptan ni i?

On do: Diparhatutu rohangku do adong Debata na tumompa nasa na manggulmit. Ditompa do dagingku marparnidaan, marparbinegean, marparnianggoan, marpanghilalaan, marpandaian, dilehon do roha tu tondingku jala dipatureture do i saluhutna rasirasa nuaeng; angkup ni i dilehon do tu au parabiton dohot sipanganon siganup ari, ro di nasa na hasea di ahu di hangoluan on; diramoti do ahu asa unang mago jala diondingi do ahu diparmaraan; luhutna i ndang sian denggan ni parangengku manang sian jinou ni tua; tung asi ni rohaNa sambing do i dohot denggan ni basaNa umbahen na dilehon; dibahen i tama hupapujipuji Ibana jala tama huoloi na nidokNa ala saluhutna i, paboa las ni rohangku di Ibana. I ma na tutu situtu!

Ponggol Paduahon – Hata haluaon ni manisia

Ahu porsea di Jesus Kristus Anak ni Debata Jahowa nasasada i; i ma na tinubuhon ni si Maria, na gabegabean sian Tondi Parbadia andorang so habubuhan. I do Tuhanta na tumaon na bernit di panguhuman ni si Latus, na mate tarpajal do Ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patoluhon, na manaek tu Surgo laho hundul tu siamun ni Debata Jahowa, AmaNa i pargogo na so hatudosan i, disi ma Ibana paima mulak sogot tu tano on manguhumi halak na mangolu dohot na mate.

Dia do lapatan ni i?

On do: Na diparhatutu rohangku do Anak ni Debata situtu Jesus Kristus, na tinubuhon ni AmaNa di narobi ni narobi jala jolma situtu do Ibana ditubuhon si Maria andorang so habubuhan, I do Tuhanku na humophop ahu jala na manghamonanghon. Dipalua do ahu sian hamagoan, ahu na hona toru dohot sian dosa dohot sian hamatean dohot sian gomgoman ni sibolis i, ndada sere manang perak dibahen, tung mudarNa do na arga jala na badia dohot habebernit ni sian ni bagi na tinaonNa i dohot hamtean na so sian salaNa, asa Ibana nampuna ahu jala asa tigor rohangku jala bontor jala sonang mangoloi Ibana salelenglelengna di gomgomanNa; asa songon Ibana ahu na hehe sian hamtean, na mangolu jala manggomgomi salelenglelengna. I ma na tutu situtu.

Ponggol Patoluhon – Hata habadiaon ni halak Kristen

Ahu porsea di Tondi Parbadia, jala adong sada Huria na badia, Huria hatopan ni halak Kristen angka na badia, dohot di hasesaan ni dosa dohot di Hata i na mandok: Mulak mangolu do sogot daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na so ra suda.

Dia do lapatan ni i?

On do: Na diparhatutu rohangku do, na so tarbahen ahu porsea di Jesus Kristus Tuhanku manang mandapothon Ibana, ianggo tung sian roharohangku manang sian gogongku sandiri, na dijou Tondi Parbadia i do ahu marhite sian Barita Nauli, dilehon do asi ni rohaNa patiurhon rohangku, diparbadiai do rohangku jala dipatongtong do ahu dibagasan haporseaon na ture, tudos tu na binahenNa i nuaeng tu saluhut halak Kristen na di tano on; ai dijou do nasida jala dipapungu jala dipatiur do rohanasida jala diparbadiai jala dipatongtong do nasida di Tuhan Jesus dibagasan haporseaon na sasada i na tigor i. Angkup ni i buas do rohaNa manesa dosangku ganup ari, ro di dosa ni angka donganku na porsea; dung i pangoluonNa do ahu di ari parpudi ro di nasa na mate, dung i lehononNa do tu ahu dohot tu nasa na porsea di Tuhan Jesus hangoluan na so ra suda. I ma na tutu situtu.