Lewati ke isi

Tangiang Ale Amanami

Nama lain: Tangiang Na Pinodahon ni Tuhan Jesus tu Angka SiseanNa

Hata Pamungkaan

Ale Amanami na di banuaginjang!

Dia do lapatan ni i?

On do: Apoapo ni Debata do i tu hita paboa Amanta situtu Ibana jala anakNa situtu hita, asa pos rohanta mangido tu Ibana songon pos ni roha ni dakdanak na mangido tu amana.

Sipangidoan Parjolo

Sai pinarbadia ma goarMu!

Dia do lapatan ni i?

On do: Na badia hian do goar ni Debata, alai naeng ma badia goar ni Debata idaon ni rohanta, i do na tapangido disi.

Beha do pangalahona?

Songon on do: Molo polin Hata ni Debata pinodahon, unang adong na lipe, dung i molo badia parangenta songon parange na tama parange ni angka anak ni Debata, jadi ma i. “Ale Amanami na di banuaginjang sai urupi ma hami asa tung songon i hami”. Alai manang sie hita on na mamodahon goar poda jala na marparangehon parange na lipe sian na nidok ni Debata, i do na paroahon goar ni Debata. “Ale Amanami na di banuaginjang, ramoti ma hami, asa unang tung songon i hami!”

Sipangidoon Paduahon

Sai ro ma harajaonMu!

Dia do lapatan ni i?

On do: Ia Harajaon ni Debata, sai na ro do i nang so itapangido, alai asa haru sahat ro tu hita on, i do na itapangido disi.

Beha do pangalahona?

Songon on do: Dilehon Amanta na di banuaginjang i do tu hita Tondi Parbadia i, asa porsea hita di HataNa na badia i hinorhon ni asi ni rohaNa jala asa itaparangehon parange ni Debata di ngolunta on dohot di hangoluanta sogot salelenglelengna.

Sipangidoon Patoluhon

Sai saut ma lomo ni rohaM di banuatonga on songon na di banuaginjang!

Dia do lapatan ni i?

On do: Ia roha ni Debata na denggan jala na marasi i, na saut hian do nang so itapangido, alai asa tung saut rohaNa di hita on, i do na itapangido disi.

Beha do pangalahona?

Songon on do: Molo disegai jala disundati Debata nasa tahi dohot lomo ni roha ni angka na jahat i, angka roha ni sibolis i dohot roha ni hajolmaon dohot roha ni dagingta angka na naeng manundati Harajaon ni Debata jala na naeng mangambati hita, asa unang diparbadiai rohanta Goar ni Debata. Angkup ni i molo dipargogoi jala dipatongtong Ibana hita hot di HataNa dohot di haporseaonta i rasirasa mate hita. I do asi ni roha ni Debata dohot lomo ni rohaNa.

Sipangidoon Paopathon

Lehon ma tu hami hangoluan siapari!

Dia do lapatan ni i?

On do: Dilehon Debata do nian hangoluan siapari dohot tu halak angka na jahat i, nang so itapangido alai asa dipaingot Debata hita marhatopothon asi ni rohaNa, asa mandok mauliate hita tu Ibana di na manjalo hangoluan siapari i hita sian Ibana. I do na itapangido disi. Dia do lapatan ni hangoluan siapari i? Sipanganon do i dohot siinumon dohot parabiton dohot arta dohot bagas dohot dongan saripe na burju dohot ianakhon na burju, ro di angka naposo ro di raja na tigor roha, dohot uhum na sintong, dohot ari na hasea dohot dame, dohot hisar ni daging dohot sangap, dohot aleale na denggan roha, dohot dongan sahuta na ture, ro di nasa na hasea di hajolmaon.

Sipangidoon Palimahon

Sesa dosanami songon panesanami di dosa ni dongan na mardosa tu hami.

Dia do lapatan ni i?

On do: Itapangido asi ni roha ni Amanta na di banuaginjang i, asa anggiat unang dijujur dosanta, jala asa anggiat unang biasan rohaNa ala dosanta i, mangoloi na itapangido sian Ibana. Ai apala tama lehononNa nian tu hita na itapangido dibahen na so ture i parangenta i, ai lan do dosanta ganup ari, sipinsangon do hita nian, i do na tama, alai sai asi ma rohana dilehon ma tu hita na itapangido, ai hita pe, na olo do hita dohot nasa rohanta manesa dosa ni angka na mardosa tu hita dohot sumuan uhum na denggan tu nasida.

Sipangidoon Paonomhon

Unang hami togihon tu pangunjunan.

Dia do lapatan ni i?

On do: Ia Debata ndang adong manang ise nian diunjuni, alai asa sai diramoti Debata hita, asa unang diansi sibolis i manang hajolmaon, manang roha ni dagingta i hita, jala asa unang olo hita manopot pandelean manang haurahon dohot hajahaton na asing, dung i molo tung adong sisongon i ro tu hita asa ditumpak hita monang. I do na itapangido disi.

Sipangidoon Papituhon

Palua ma hami sian pangago.

Dia do lapatan ni i?

On do: Itapangido sian Debata hadadao ni nasa hamagoan ni daging dohot tondi dohot pansamotan dohot hasangaphon; angkup ni i itapangido sian Debata, hasonangan lehononNa tu hita di hasusuda ni bohalta; sai asi ma rohaNa, diboan ma hita sian rura hasusaan on tu banuaginjang tu lambungna. I do na itapangido disi.

Ujung ni Tangiang i

Ai Ho do nampuna Harajaon dohot hagogoon ro di hasangaphon saleleng ni lelengna. Amen

Dia do lapatan ni Amen?

Na mandok on do: Olo i ma tutu, jumpang ho ma na pinangidom. Umbahen na nidokhon hita mandok Amen, asa tung porsea rohanta naung lomo situtu roha ni Amanta na di banuaginjang i manangihon tangiangta i, diparbagabaga do oloanNa na itapangido ai Ibana do mandokhon hita mangidohonsa sian Ibana.